GIS Applications

EGAT GIS PORTAL พร้อมให้บริการแล้ว

 

* สำหรับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เท่านั้น

เอกสารประกอบการบรรยาย งาน EGAT GIS DAY 2019

About us

EGAT GIS Center เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีภารกิจด้านการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อรองรับการทำงานของทุกหน่วยงานใน กฟผ.