ศูนย์ภูมิสารสนเทศ กฟผ.

EGAT Geo-Informics Center

Ready to begin your journey?

Feel free to look around

ศูนย์ภูมิสารสนเทศ กฟผ.

EGAT Geo-Informics Center

EGAT GIS CENTER

EGAT GIS PORTAL พร้อมให้บริการแล้ว

* สำหรับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เท่านั้น