EGAT GIS CENTER

คำอธิบาย : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร (เส้นทางศึกษาธรรมชาติ) พื้นที่โครงการ อพ.สธ.-กฟผ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ใช้วางแผน บริหารจัดการพื้นที่ปกปัก ปลูกรักษาทรัพยากร และติดตามการดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการฯ อีกทั้งผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้เป็นระบบนำทางเข้าพื้นที่โครงการฯ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อศึกษาข้อมูลพรรณไม้ และทรัพยากร ในพื้นที่โครงการฯ อย่างทั่วถึง

การใช้งาน : ใช้งานผ่านเครือข่าย Internet